“You are what you eat” – bạn là những gì mình đã ăn vào. Và...